Текстилство


Од самог почетка индустријализације нашег краја текстилство заузима значајно место. Поред познавања текстилних материјала, технологије, шивења и кројења, ученици кроз велики број часова цртања и сликања, дизајнирања текстила, конструисања одеће и практичног рада, стичу завидно естетско образовање и практичне вештине. Тако се на својеврстан начин преплићу уметност и практични рад. У складу са тим, образујемо ученике који након што стекну диплому дизајнера одеће или моделара одеће захваљујући стицању широког општег образовања и вештине практичног рада могу да наставе даље школовање или да започну рад у струци, било у неком од бројних текстилних предузећа, било у сопственом послу што је посебно занимљиво у времену у коме живимо.


Дизајнер одеће

четворогодишње образовање


Дизајнер одеће учи да самостално дизајнира одећу, проучава текстилне материјале и израђује одећу. Такође, ученици овладавају и широким спектром теоретских и практичних знања из општеобразовних предмета што им омогућава да се по завршеној средњој школи определе за даље студије на великом броју високих школа и факултета. Велика повезаност теоретских знања са одговарајућим програмом практичне наставе развија креативни дух у најбољем смеру. Ученици добијају прилику да уз стручан надзор развијају и покажу све своје креативне склоности.

план рада (pdf)

Моделар одеће

четворогодишње образовање


Моделар одеће научиће да креира и пројектује одећу, проучава текстилне материјале и израђује одећу. Ово занимање доноси пуно практичних знања из пројектовања, конструисања и моделовања одеће. Такође, могућност да се употпуни комплетан процес стварања одеће (од идеје до реализације) и стекне целовито знање о самом стваралачком процесу доноси ученицима нову димензију у приступу учењу. Препознавање стваралачког приступа и креативности у ученичком раду помаже да се они лако сналазе и у даљем послу и у наставку школовања. Добра повезаност практичних и теоретских знања даје ученицима широк спектар могућности да се испоље на многим пољима рада. Захваљујући свеобухватности програма школовања ученици могу успешно наставити школовање на многим високим школама и факултетима.

план рада (pdf)

Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу Моделар одеће - оглед

Конфекцијски техничар

четворогодишње образовање


Конфекцијски техничар је занимање са великом проходношћу на све техничке високе школе и факултете.

план рада (pdf)

Техничар моделар одеће

четворогодишње образовање


Техничар моделар одеће је занимање са нешто поједностављеним курсом из појединих општеобразовних предмета које пружа високу проходност на високе школе и факултете.

план рада (pdf)

Кројач конфекционар

трогодишње образовање


Кројач конфекционар је занимање са великом траженошћу на берзи рада.

план рада (pdf)

Модни кројач - оглед

трогодишње образовање


Модни кројач је занимање које може бити врло атрактивно јер омогућава самостално обављање делатности.

план рада (pdf)

За ученике лако ментално ометене у развоју омогућено је образовање у образовним профилима:

Шивач текстила

трогодишње образовање

Манипулант у текстилству

једногодишње образовање

За слухом оштећене ученике омогућено је образовање у образовним профилима:

Шивач текстила

трогодишње образовање

Кројач женске одеће

двогодишње образовање

Кројач мушке одеће

двогодишње образовање

Манипулант у текстилству

једногодишње образовање