Текстилство


Од самог почетка индустријализације нашег краја текстилство заузима значајно место. Поред познавања текстилних материјала, технологије, шивења и кројења, ученици кроз велики број часова цртања и сликања, дизајнирања текстила, конструисања одеће и практичног рада, стичу завидно естетско образовање и практичне вештине. Тако се на својеврстан начин преплићу уметност и практични рад. У складу са тим, образујемо ученике који након што стекну диплому дизајнера одеће или моделара одеће захваљујући стицању широког општег образовања и вештине практичног рада могу да наставе даље школовање или да започну рад у струци, било у неком од бројних текстилних предузећа, било у сопственом послу што је посебно занимљиво у времену у коме живимо.


Моделар одеће

четворогодишње образовање


Моделар одеће научиће да креира и пројектује одећу, проучава текстилне материјале и израђује одећу. Ово занимање доноси пуно практичних знања из пројектовања, конструисања и моделовања одеће. Такође, могућност да се употпуни комплетан процес стварања одеће (од идеје до реализације) и стекне целовито знање о самом стваралачком процесу доноси ученицима нову димензију у приступу учењу. Препознавање стваралачког приступа и креативности у ученичком раду помаже да се они лако сналазе и у даљем послу и у наставку школовања. Добра повезаност практичних и теоретских знања даје ученицима широк спектар могућности да се испоље на многим пољима рада. Захваљујући свеобухватности програма школовања ученици могу успешно наставити школовање на многим високим школама и факултетима.

план рада (pdf)

Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу Моделар одеће

Кројач конфекционар

трогодишње образовање


Кројач конфекционар је занимање са великом траженошћу на берзи рада.

план рада (pdf)

Модни кројач

трогодишње образовање


Модни кројач се бави израдом разних врста мушких, женских и дечијих одевних предмета. У подручје рада модног кројача спада израда одела модела, припремање и управљање базичним материјалима, исцртавање кројева, управљање планом према параметрима попут узорка, боје и величине. Врши мануелно кројење или уз помоћ калупа. На располагању му стоје апарати за кројење: кружни ножеви, справе за притискање и вршење изреза, ножеви на траци, итд. У финалној фази сортира, саставља и склапа искројене обележене комаде одела, ушива их и врши дораду у коначни производ. Све се то ради помоћу машине за шивење, машине за порубљивање и машине за израду рупица. Завршне су фазе пришивање дугмади, те машинско иии ручно пеглање.
Модни кројач је оспособљен да:
• Кроји текстилни материјал по задатом шаблону;
• Шије предмете од текстила на обичним и специјалним машинама за шивење;
• Дорађује израђене производе — пегла у току процеса израде и пегла готове производе;
• Контролише квалитет у току и на крају процеса производње и пакује готове производе;
• Стручно и прецизно шије одевне предмете.
Модни кројач мора знати узимати мере, нацртати крој, израдити кројне делове, кројити и шити на различитим шиваћим машинама. Развојем технологије, појавила су се савремена средства рада у свим технолошким фазама израде одеће, стога је потребно познавање и нових технологија рада у процесу кројења.

план рада (pdf)

За ученике лако ментално ометене у развоју омогућено је образовање у образовним профилима:

Шивач текстила

трогодишње образовање

За слухом оштећене ученике омогућено је образовање у образовним профилима:

Шивач текстила

трогодишње образовање