уметност градње


С обзиром да је грађевинарство изузетно широка инжењерска дисциплина у којој планирање, пројектовање, градња, одржавање и управљање заузимају значајно место, трудимо се да нашим ученицима понудимо занимљиве, атрактивне и савремене образовне профиле које у складу са потребама времена и привреде повремено осавремењавамо. Као израз те тежње настали су нови профили архитектонски техничар и монтер суве градње, поред техничара вискоградње, одржавања објеката, руковаоца грађевинском механизацијом, керамичара... Након завршетка ове школе, без обзира да ли су се школовали у профилима трећег или четвртог степена стручности, наши ученици настављају даље школовање на вишим школама и факултетима широм Србије, или са лакоћом проналазе посао у грађевинским предузећима. Нека од њих и стипендирају наше ученике.

Архитектонски техничар

четворогодишње образовањеАрхитектонски техничар ће научити да разрађује и презентује урбанистичке пројекте, пројекте високоградње, конзервације, ревитализације и кућних инсталација. Оспособиће се за разраду конструктивних детаља на објекатима високоградње. По завршетку средње школе могу радити на пословима разраде пројеката у пројектантским или извођачким фирмама, на пословима извођења објеката високоградње, кроз вођење документације, израду цене коштања објекта... Могућност наставка школовања и усавршавања на архитектонском, грађевинском факултету, уметничким и осталим факултетима, као и високим школама струковних студија.


план рада (pdf)

Геодетски техничар - ГЕОМЕТАР

четворогодишње образовањеГеодетски техничар ће научити да прецизно мери терен,израђује геодетске карте и планове за потребе пројектовања. Планове прави тако што снима терен инструментима нове технологије, детаљно премерава удаљеност између унапред удаљених тачака, врши обраду информација уз употребу рачунара, црта слику терена у одговараћујој размери.За потребе мерења служи се посебним инструментима за регистровање,меморисање и кодирање података на терену. Планове уступа архитектама и грађевинским инжењерима при изради објеката. По завршетку средње школе могу радити углавном на терену, али и у бироима. Могућност наставка школовања на геодетском, грађевинском као и другим сродним техничким факултетима и на високим школама.


план рада (pdf)

Руковалац грађевинском механизацијом - дуал

трогодишње образовањеРуковалац грађевинском механизацијом се обучава за руковање багерима, утоваривачима, грејдерима, финишерима, дизалицама, крановима... Након завршетка средње школе, ученици могу наставити школовање на високим школама струковних студија, а кроз доквалификацију у оквиру Школе завршити и неки од образовних профила у четворогодишњем трајању.


план рада (pdf)


Извођач инсталатерских и завршних грађевинских радова

четворогодишње образовањеИзвођач инсталатерских и завршних грађевинских радова стиче знања из области припреме, организације и извођења свих завршних (молерских, керамичарских, пакетарских...) радова у грађевинарству. Могу се запослити као сарадници на пословима припреме и изградње објекта, као и вођења градилишне документације у извођачким грађевинским предузећима. По завршетку средње школе, школовање могу наставити на грађевинском факултету, архитектонском факултету, као и осталим факултетима и високим школама струковних студија.


план рада (pdf)

Извођач основних грађевинских радова

четворогодишње образовањеИзвођач основних грађевинских радова стиче знања из области припреме, организације и извођења свих основних (зидарских, тесарских, армирачких, монтажерских...) радова у грађевинарству. Могу се запослити као сарадници на пословима припреме и изградње објекта, као и вођења градилишне документације у извођачким грађевинским предузећима. По завршетку средње школе, школовање могу наставити на грађевинском факултету, архитектонском факултету, као и осталим факултетима и високим школама струковних студија.

Керамичар - терацер - пећар

трогодишње образовањеКерамичар - терацер – пећар се обучава за послове облагања хоризонталних и вертикалних површина керамичким плочицама, израду терацо подова, зидање камина и каљевих пећи... Након завршетка средње школе, ученици могу наставити школовање на високим школама струковних студија, а кроз доквалификацију у оквиру Школе завршити и неки од образовних профила у четворогодишњем трајању.


план рада (pdf)

Хидрограђевинар

трогодишње образовањеХидрограђевинар се обучава за послове одржавања, поправке и извођења кућних инсталација (водовод и канализација). Уградња свих врста санитарија. Након завршетка средње школе, ученици могу наставити школовање на високим школама струковних студија, а кроз доквалификацију у оквиру Школе завршити и неки од образовних профила у четворогодишњем трајању.


план рада (pdf)

Декоратер зидних површина - молер

двогодишње образовање


Декоратер зидних површина - молер се обучава за припрему и извођење молерско-фарбарских и тапетарских радова и израду украсне гипсане орнаментике.Подополагач

двогодишње образовање


Подополагач се обучава за постављање и обраду свих врста паркета и других подних подлога и облога.

За ученике лако ментално ометене у развоју омогућено је образовање у образовном профилу:


Молерско-фарбарски манипулант

једногодишње образовањеЗа слухом оштећене ученике омогућено је образовање у образовним профилима:


Молер

трогодишње образовање


Подополагач

трогодишње образовање


Помоћник водоинсталатера

двогодишње образовање


Помоћник молера

двогодишње образовање