са знањем на уму, безбедније на друму


Нашим ученицима нудимо савремено и атрактивно образовање у области друмског саобраћаја и унутрашњег транспорта са посебним нагласком на безбедност саобраћаја којој се данас у нашем друштву поклања све више пажње. Релативно млад, стручан и послу посвећен наставни кадар гаранција је да је настава заснована на савременим принципима и захтевима струке. Након заврешетка неког од образовних профила трећег или четвртог степена образовања, наши ученици могу да наставе школовање или да потраже посао у струци у предузећима и установама којима је саобраћај делатност. Сви ученици, током школовања у оквиру редовног школског програма и у складу са законским условима, бесплатно стичу и возачку дозволу Б или Ц категорије.


Школа има сагласност за организовање и полагање испита из познавања прописа који регулишу такси превоз путника у Ужицу.

Техничар друмског саобраћаја

четворогодишње образовање


Техничар друмског саобраћаја се бави: организовањем послова у путничком, теретном и интегралном саобраћају, организовањем перонске службе, провером безбедности друмског и градског саобраћаја, техничким прегледом возила, пројектовањем путева, улица као и регулисањем саобраћаја. Такође, учествују на увиђају саобраћајних незгода, у урбанистичким решењима и уређењима насеља, одређивању простора за паркинге и гараже, раде на контроли техничке исправности возила. Програмом је обухваћена обука за „Б“ категорију, као и бесплатно полагање возачког испита. Након завршетка средње школе датог смера, ученици могу наставити своје школовање на великом броју факултета и високих школа (академских и струковних студија).


план рада (pdf)

Техничар унутрашњег транспорта

четворогодишње образовањеТехничар унутрашњег транспорта се бави: управљањем залиха, манипулацијом робе, планирањем редоследа реализације и дистрибуције робе, транспотом и смештајем отпада, обављањем унутрашњег и индустријског транспорта, складиштењем залиха, као и опремом складишта. Програмом је обухваћена обука за „Б“ категорију, као и бесплатно полагање возачког испита. Након завршетка средње школе датог смера, ученици могу наставити своје школовање на великом броју факултета и високих школа (академских и струковних студија). Напомена: Овај образовни профил се уписује периодично.


план рада (pdf)

Возач моторних возила

трогодишње образовањеВозач моторних возила је по завршеном школовању оспособљен да ради на превозу робе и путника у градском, међуградском и међународном саобраћају. Бави се пословима пријема и предаје терета и пратеће документације, као и стручним размештајем и фиксирањем терета на превозним средствима. Ученици овог образовног профила стичу потребна знања и вештине из области саобраћаја уз примену савремених метода. Програмом је обухваћена обука за „Б“ и „Ц“ категорију, као и бесплатно полагање возачког испита. Након завршетка средње школе датог смера, ученици могу наставити своје школовање на великом броју високих школа (струковних студија).


план рада (pdf)


Техничар за логистику и шпедицију

четворогодишње образовање


Техничар за логистику и шпедицију се бави шпедитерским и логистичким пословима, пословима осигурања, организацијом транспорта робе различитим видовима саобраћаја. Организује царињење робе, прибавља и обрађује документа за царињење робе и заступа послодавца у царинском поступку. Организује осигурање робе, закључује уговор о осигурању и заступа послодавца у случају штете. У случајевима контроле робе, организује контролу количине и квалитета. Руководи робом и њеним складиштењем. Прати правила и примењивање прописа у међународној трговини и превозу. Логистичари најчешће раде у великим компанијама које нуде логистичке услуге јер је компанијама обично потребно сопствено стручно особље. Шансе за проналажење посла након школовања су прилично добре, јер растуће међународно умрежавање компанија захтева и више стручњака за логистику који могу да контролишу и надгледају цео транспорт.


план рада (pdf)

Руковалац средствима унутрашњег транспорта

трогодишње образовање


Руковалац средствима унутрашњег транспорта стиче торијска знања: познавања материјала и робе, складиштења и претовара терета, безбедности саобраћаја, транспортних средстава и моторних возила, организације превоза новим технологијама транспорта (палетизација, контенеризација и др). Програмом је обухваћена обука за „Б“ категорију и бесплатно полагање возачког испита, као и оспособљавање руковања средствима унутрашњег транспорта (виљушкари, разне врсте дизалица). Након завршетка средње школе датог смера, ученици могу наставити своје школовање на великом броју високих школа (струковних студија). Напомена: Овај образовни профил се уписује периодично.

Техничар друмског саобраћаја - специјалиста


Техничар друмског саобраћаја – специјалиста се бави снимањем траса нових путних линија и израдом редова вожње, праћењем потреба утовара и истовара робе, евидентирањем и извештавањем о саобраћајним незгодама, диспечерским пословима у транспорту, организовањем дневне неге и техничког опслуживања возила, припремањем документације за извршење транспортног задатка и унутрашњом контролом.Возач моторних возила - специјалиста


Возач моторних возила – специјалиста се бави омогућавањем управљања санитарног возила (цистерне) на аеродрому, вожњом ватрогасног возила, преузимањем и управљањем специјалним врстама возила као и прегледом специјалних врста возила, њихове документације, опреме и терета на возилу.Возач аутобуса - специјалиста


Возач аутобуса – специјалиста се бави управљањем аутобусом, прегледом, контролом и попуњавањем документације и прегледом исправности возила, увођењем у рад нових возача као и учествовањем у њиховом образовању и провери радне оспособљености.Возач моторних возила - инструктор


Возач моторних возила – инструктор се бави реализацијом теоретског дела програма за обуку возача моторног возила свих категорија, припремањем возила и документације за возило, припремањем инструктора и кандидата и обављањем практичне обуке кандидата на полигону, градској и ванградској вожњи у различитим условима саобраћаја.